Büro für Design und Kommunikation.
F: +49(0)89 85 67 40 52, M: info@abelstone.com

as_njb_00
as_njb_01_2-1
as_njb_02_2-1

Edition: Netzwerk
Nachwuchs Journalisten Bayern e.V.
Magazingestaltung

as_mat_01

Edition: Netzwerk
Nachwuchs Journalisten Bayern e.V.
Magazingestaltung

as_hirmer_01
as_hirmer_02

Edition: Netzwerk
Nachwuchs Journalisten Bayern e.V.
Magazingestaltung

as_cago_01-1
as_cago_02_2

Edition: Netzwerk
Nachwuchs Journalisten Bayern e.V.
Magazingestaltung

as_lvm_01-1
as_lvm_02

Edition: Netzwerk
Nachwuchs Journalisten Bayern e.V.
Magazingestaltung

as_njb_ausland_01

Edition: Netzwerk
Nachwuchs Journalisten Bayern e.V.
Magazingestaltung